Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Ochrana osobních údajů

Cílem dokumentu Ochrana osobních údajů je informovat vás, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráním osobní údaje, které získáváme prostřednictvím těchto webových stránek nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného média jako telefon, elektronická pošta nebo pošta.

Rozsah ochrany osobních údajů

Zásady dokumentu Ochrana osobních údajů se uplatní na osobní údaje, které nám poskytnou naši zákazníci, dodavatelé, osoby žádající o informaci, a obecně na údaje poskytnuté třetími osobami v případech, kdy je potřebujeme pro realizaci našich aktivit, a to tehdy, kdy společnost MECALUX bude oprávněna osobní údaje zpracovávat.

Odpovědné osoby:

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (dceřiná společnost společnosti Mecalux, S.A.)
DIČ: CZ26138085
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 524 240
Elektronická pošta: data.protection@mecalux.com

Shromažďované údaje

Shromažďujeme osobní identifikační údaje jako jméno, adresa, telefon, elektronická pošta nebo uživatelské jméno v těch oddílech těchto webových stránek, které to vyžadují, jestliže žádáte o informace, přihlašujete se k odběru newsletteru LogismarketNews, objednáváte naše služby, registrujete se jako uživatel a obecně, když je to nutné pro udržování obchodních vztahů se společností MECALUX.

Informace, které shromažďujeme automaticky. IP adresy, které MECALUX získává od všech uživatelů webových stránek, neboť uvedené IP adresy jsou automaticky zasílány prohlížečem pokaždé, když uživatel žádá o přístup na internet, mohou být ukládány společností MECALUX pro interní účely, jako je zajištění kvality webových stránek, zachovávání bezpečnosti, měření počtu návštěv a zjišťování nejčastěji navštěvovaných míst na jejích webových stránkách. Tyto informace neurčují totožnost uživatelů webových stránek. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím cookies, jak je uvedeno v oddílu Používání cookies.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou zpracovány k následujícím účelům:

Doba uchovávání vašich osobních údajů

V případě, že požádáte o informace o službě zařazení informací do databáze Logismarket, budeme evidovat vaše údaje po dobu, která bude nezbytná, abychom vás o nich mohli informovat.

Jestliže udržujete obchodní vztahy se společností MECALUX, údaje poskytnuté za tímto účelem budou evidovány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu, kterou vyžadují platné účetní a daňové předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zaslání dotazníků o našich produktech a službách tak, abychom zjistili vaše zkušenosti se společností MECALUX a mohli vám nabídnout nejlepší péči a služby, přičemž budou evidovány po dobu nutnou pro měření vaší spokojenosti se společností MECALUX.

V případě, že poskytnete souhlas se zasíláním reklamy klasickou nebo elektronickou poštou, vaše osobní údaje budou evidovány, dokud nám neoznámíte, že si přejete být vyřazeni z databáze pro tyto účely, nebo dokud neuplatníte právo na vymazání osobních údajů.

Oprávnění pro zpracování vašich osobních údajů

MECALUX je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje pro zasílání požadovaných informací a poskytování objednaných služeb, pro realizaci příslušných služeb nebo pro uplatnění žádosti zájemce o předsmluvní měření.

MECALUX je oprávněna zasílat obchodní oznámení o našich produktech, službách, nabídkách a akcích v případě, že jste k tomu udělil/-a souhlas.

MECALUX má rovněž oprávněný zájem o dotazníkové šetření, jehož účelem je zlepšení péče o zákazníka. 

V jakémkoli případě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas bez zpětného účinku.

Adresáti, kterým mohou být sděleny osobní údaje 

V případě, že požádáte o informace dodavatele, kteří inzerují své produkty a služby na portálu Logismarket (Inzerent nebo Inzerenti), vaše osobní údaje budou zaslány uvedeným dodavatelům, aby mohli vyřídit vaši žádost. MECALUX je oprávněna evidovat vaše osobní údaje za účelem ověření realizace smlouvy na službu zařazení informací do databáze Logismarket, kterou udržuje s dodavatelem, který inzeruje na portálu Logismarket. MECALUX bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu s inzerentem a po dobu nutnou pro splnění zákonných povinností.

Na druhou stranu, vaše osobní údaje mohou být sdělený jiným firmám empresas del Grupo MECALUX v rámci Evropské unie a okrajově do jiných zemí, jestliže to bude nezbytně nutné, a to pouze za účelem vyřízení žádosti o informace a udržování našeho obchodního vztahu. 

Ochrana osobních údajů

Pro využívání určitého plnění nebo služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek může být požádáni o vytvoření účtu a nastavení hesla. V takovém případě odpovídáte za uchovávání mlčenlivosti o heslu. Jestliže se kdokoli přihlásí k vašemu účtu pod platným heslem, máme za to, že k tomu má oprávnění, a nepřijímáme odpovědnost za neoprávněný přístup, ani za újmu, kterou by takový přístup mohl způsobit. V případě, že zjistíte neoprávněné užití vašeho účtu a hesla, nebo o jakémkoli jiném problému souvisejícím s bezpečnostní vašeho účtu, změňte si heslo a okamžitě nás informujte.

Dále vás informujeme, že společnost MECALUX zavedla technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatnit

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na opravu nepřesných údajů nebo právo požádat o jejich vymazání, jestliže už nebudou nutná, a rovněž právo námitky vůči zpracování vašich osobních údajů a právo požádat o jejich přenositelnost. Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Jestliže máte jakoukoli pochybnost o některém aspektu našich zásad ochrany osobních údajů, nebo chcete uplatnit zde uvedená práva, zašlete dopis společnosti MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 a připojte kopii svého dokladu totožnosti, nebo zašlete e-mail na adresu data.protection@mecalux.com a uveďte předmět „Ochrana osobních údajů".

V případě, že máte jakoukoli pochybnost nebo dotaz týkající se této Ochrany osobních údajů a výkonu vašich práv na ochranou osobních údajů, budeme rádi, když nám je napíšete na adresu data.protection@mecalux.com. V případě, že se domníváte, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla poškozena, můžete tuto skutečnost nahlásit na kontrolní oddělení příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platnost a úpravy zásad ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s všeobecným řádem ochrany osobních údajů a platí od data zveřejnění. MECALUX může upravit zásady ochrany osobních údajů; každá nová verze bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Datum poslední aktualizace: Květen 2018.