Právní informace

Přístup na Portál

Uvedené všeobecné podmínky upravují přístup a využití rozličných obsahů a služeb zahrnutých anebo přístupných na webových stránkách vyvinutých společností MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (dceřiná společnost společnosti Mecalux, S.A.), přístupných přes adresu www.logismarket.cz, nebo také přes adresu www.logismarket.com (dále jen: Portál). Využívání Portálu a jakékoli jeho služby znamená přijetí, bez výhrad jakéhokoli druhu, na jednostrannou a výhradní odpovědnost uživatele, všech uvedených všeobecných podmínek, stejně jako jednotlivých podmínek, podle kterých se řídí využívání nabízených služeb na Portálu. Uživatel se zavazuje, že bude využívat Portál a jeho obsah pečlivým způsobem, v souladu se zákonem, morálkou, veřejným pořádkem a s obsahem uvedeným v těchto všeobecných i jednotlivých podmínkách, a zároveň je nebude využívat takovým způsobem, který by narušil jejich normální chod a využití ostatními uživateli Portálu a jeho služeb, nebo takovým způsobem, který by poškozoval majetek a práva MECALUXu, jeho dodavatelů, uživatelů, nebo, všeobecně, jakékoli třetí strany. Pokud dle názoru uživatele, tento byl v některém momentě přesvědčen o tom, že se v rámci Portálu vyskytuje výše uvedené chování, měl by toto oznámit MECALUXu, mailem na adresu info@logismarket.cz. Toto nebude představovat skutečné povědomí ze strany MECALUXu ve smyslu článků 16 a 17 Zákona 34/2002, o službách společnosti ohledně informací a elektronickém obchodu. Uživatel opravňuje MECALUX k tomu, aby odstranil z Portálu takové projevy nebo obsahy vložené uživatelem, které budou v rozporu s uvedenými podmínkami, poškodí jakékoli právo nebo naruší jakékoli zákonné opatření, o kterých by mohl mít vědomost MECALUX. Tato webová stránka přistupuje prostřednictvím cookies ke sběru údajů anonymního charakteru souvisejících s provozem, za účelem vytvoření statistických studií e-marketingových kampaní, realizovaných Mecaluxem. Tyto statistické informace nebude možné spojit s identifikovanými nebo identifikovatelnými fyzickými osobami. Přestože se přes cookies nesbírají osobní údaje, uživatel má možnost konfigurovat svůj vyhledávač tak, aby jej na obrazovce upozornil o přijímání cookies a zabránit jejich instalaci na pevném disku. Prosíme, konzultujte pro obsáhlejší informaci instrukce a manuály svého vyhledávače.

Obsah Portálu

MECALUX si vyhrazuje právo na jednostrannou úpravu prezentace a konfigurace Portálu, stejně jako souvisejících služeb a podmínek vyžadovaných k jeho využití, aniž by z toho vyplývalo jakékoli právo na kompenzaci uživatele. Uživatel Portálu zná a akceptuje všechny údaje a informace o produktech a službách, jejich cenách a vlastnostech. Obecně, všechny ostatní údaje a informace obsažené v Portálu jsou jen a pouze informativní, sloužící uživateli jako úvodní, a mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo být neaktuální. Proto by uživatel neměl užívat řečené údaje a informace při rozhodování, která by mohla mít pro něj samotného nebo pro třetí strany ekonomické a jiné důsledky, aniž by si je předem podle svého uvážení a na svou vlastní odpovědnost neověřil. Stejně tak, MECALUX neověřuje, nepřezkoumává, nefiltruje ani neschvaluje obsah zpráv a elektronické pošty a ostatní druhy zpráv posílaných uživateli, a zprošťuje se tak odpovědnosti za tyto položky. Pro přístup k určitým sekcím, ve kterých bude muset uživatel oznámit své údaje, bude třeba, aby tento výslovně souhlasil s politikou vztahující se k údajům osobního charakteru ("Ochrana osobních údajů"), kterou bude moci nalézt v řečených sekcích, a které detailně popisují podmínky, za kterých uživatel dává souhlas ke zpracování svých údajů a které doplňují toto Právní Upozornění.

Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Uživatel uznává, že všechny prvky Portálu a každý z produktů a služeb skrze něj poskytovaných, v něm obsažené informace a materiály, výběr, uspořádání a prezentace jeho obsahů a počítačových programů užitých v souvislosti s ním, jsou chráněny právy duševního a průmyslového vlastnictví společnosti MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. nebo třetích stran. S výjimkou výhradního povolení společnosti MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. nebo, pokud se vyskytne ten případ, třetími držiteli příslušných práv, nebo pokud by to alespoň nepovolovalo právo, uživatel nesmí reprodukovat, měnit, upravovat, rozpojovat, realizovat reverzní inženýrství, distribuovat, pronajímat, půjčovat, dávat k dispozici, nebo dovolit přístup k veřejnosti prostřednictvím jakéhokoli média, žádný prvek zmíněný v předchozím odstavci. Uživatel nesmí manipulovat ani měnit identifikační údaje práv duševního a průmyslového vlastnictví MECALUXu ani majitelů obsahů zařazených v Portálu ani jiných ochranných prostředků, které se v něm nacházejí.

Zproštění odpovědnosti

MECALUX se zavazuje vynaložit veškeré úsilí potřebné k zaručení dostupnosti a plynulosti webových stránek, stejně jako služeb s nimi spojených; přesto MECALUX nemůže zaručit nikdy nepřerušené, vždy bezchybné fungování. Stejně tak nekontroluje ani nezaručuje nepřítomnost virů nebo jiných škodlivých elementů v obsazích nebo službách poskytovaných na webových stránkách. MECALUX nekontroluje obsahy a služby dostupné na stránkách patřících třetím stranám nebo jimi spravovaných, na které má uživatel z Portálu přístup prostřednictvím technických odkazových zařízení ("link"), ani za ně neodpovídá, nezaručuje jejich technickou použitelnost, kvalitu, důvěryhodnost, přesnost ani pravdivost. MECALUX nekontroluje obsah řečených webových stránek ani nenabízí a neobchoduje s produkty a službami dostupnými na takto odkazovaných stránkách dodavatelů z Portálu, neboť uzavírání smluv o těchto produktech a službách se realizuje přímo s řečenými třetími stranami, proto se za ně tímto MECALUX zprošťuje odpovědnosti. MECALUX je pouhým zprostředkovatelem mezi uživatelem a majiteli produktů a služeb, které se nabízejí prosřednictvím Portálu. Uzavírání smluv ohledně produktů a služeb se realizuje přímo s třetími stranami, aniž by za ně MECALUX přebíral odpovědnost. MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. označí jasným způsobem ty informace, které bude předpokládat předmětem šíření reklamy od svých dodavatelů, a která bude v každém případě kontrolovaná dodavateli a realizovaná na jejich odpovědnost.

Aplikovatelný zákon

Tyto podmínky se řídí českou legislativou

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
DIČ: CZ 261 38 085
Jankovcova 1595/14
Praha 7
170 00
Česká Republika
Tel.: (+420) 222 524 244
Fax: (+420) 222 524 245

Mail: info@logismarket.cz
URL: www.logismarket.cz