Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Všeobecné podmínky poskytování služeb

1. Účel

Tento dokument upravuje podmínky smlouvy o poskytování služeb mezi stranou, která si službu objednává, dále jen "klient", a společností Mecalux Česká republika, s.r.o. (dceřiná společnost společnosti Mecalux, S.A.), dále jen "Mecalux", podle níž budou vkládány informace do průmyslového katalogu Logismarket, dále jen "služba".

Účelem těchto podmínek je upravit:

 • Vkládání informací o klientovi a jeho výrobcích a/nebo službách do průmyslového katalogu vlastněného společností Mecalux, který je k dispozici na www.logismarket.cz (dále jen "portál").
 • Přístup na portál a jeho používání klientem.

Tyto podmínky budou k dispozici v češtině a budou zaslány společností Mecalux klientovi e-mailem, kterým se potvrzuje objednaná služba.

Všeobecné podmínky, které se použijí pro službu objednanou klientem, budou ty, které jím byly přijaty v okamžiku podpisu smlouvy.

Na portálu budou k dispozici pouze aktuální platné všeobecné podmínky poskytování služeb. Mecalux si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky upravovat.

2. Smlouva o poskytování služeb

Pro účely tohoto dokumentu zahrnuje termín smlouva jak všeobecné podmínky poskytování služeb, tak i zvláštní podmínky.

Zvláštní podmínky poskytování služeb odpovídají charakteristikám služby, její ceně, platebním prostředkům a platebním podmínkám zvoleným klientem v okamžiku objednání služby na portálu nebo těm, které jsou uvedeny ve formuláři objednávky akceptované klientem.

Služba umožňuje klientovi vkládat na portál své výrobky a/nebo služby spolu s obrázky, videi, audii, PDF soubory a cenami. Různé odkazy, které může výrobek nebo služba zahrnovat, budou považovány za varianty takových výrobků nebo služeb. Výrobky nebo služby budou uváděny na základě informací dodaných klientem, za které ponese výhradní odpovědnost.

Klient potvrzuje, že je plně informován o obsahu služeb, které si objednává.

Učiněním objednávky klient souhlasí s podmínkami této smlouvy a je jimi vázán. Jestliže osoba, která s těmito podmínkami souhlasí, tak činí jménem jiné osoby, společnosti nebo jiné právnické osoby, pak tato osoba potvrzuje a zaručuje, že má plné oprávnění danou osobu, společnost nebo právnickou osobu zavazovat.

Poskytnutí služby je podmíněno konečným schválením smlouvy Mecaluxem, která nejprve ověří informace a obsah poskytnutý klientem. Má se za to, že smlouva o poskytování služeb nabude platnosti, až Mecalux odešle e-mailem klientovi její potvrzení.

Odmítnutí Mecaluxu schválit smlouvu o poskytování služeb nebude v žádném případě zakládat nárok na jakoukoli náhradu škody.

3. Služby, které lze objednat

Klient si může objednat následující služby:

Roční službu Premium

Tato služba zahrnuje:

 • zvýrazněnou přítomnost na portálu
 • přední místo v seznamech společností a produktů
 • neomezený počet produktů
 • neomezené množství potenciálních zákazníků po dobu 12 měsíců
 • 4 měsíce random banner
 • platbu paušální sazby

Roční službu Plus

Tato služba zahrnuje:

 • zobrazení v seznamu společností a produktů
 • možnost propagovat až 200 produktů
 • neomezené množství potenciálních zákazníků po dobu 12 měsíců
 • platbu paušální sazby

Službu Pay Per Lead (PPL)

Tato služba zahrnuje:

 • zobrazení v seznamu společností a produktů
 • možnost propagovat až 200 produktů

U tohoto typu služby má klient k dispozici počet leads (poptávek) stanovený balíčkem objednaným u Mecaluxu. "Lead" znamená jakoukoli žádost o informace a/nebo cenovou nabídku od uživatele vygenerovanou prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu a přijatou klientem.

Doba trvání služby je určena počtem potenciálních zákazníků, tedy do té doby, dokud klient nevyčerpá objednaný počet leads.

Přijaté leads může klient spravovat prostřednictvím portálu.

Možnosti správy, které má klient k dispozici, zahrnují možnost odmítnout potenciální zákazníky do 48 hodin po přijetí požadavku s tím, že tato doba nezahrnuje soboty a neděle.

Klient může odmítnout lead z následujících důvodů:

 1. Jedná se o spam
 2. EJedná se o duplicitní/opakovanou žádost
 3. Jedná se o společnost nebo fyzickou osobu nabízející služby
 4. Jedná se o studenta nebo asociaci žádající o informace pro studijní účely
 5. 5. – Klient nemá výrobky nebo služby uvedené v žádosti
 6. Klient nenabízí službu v zemi uvedené v žádosti
 7. Jedná se o test

Mecalux si vyhrazuje právo odmítnout leads, které považuje za neplatné, a nepřijmout odmítnutí leads klientem, jestliže je odůvodnění považováno za neplatné.

Služba na zkoušku

Mecalux může poskytnout klientovi přístup k službě zdarma, a to po dobu a za podmínek uvedených Mecaluxem.

Tato služba zahrnuje:

 • zobrazení v seznamu společností a produktů
 • možnost propagovat až 25 produktů
 • neomezené množství leads po dobu určenou Mecaluxem

Mecalux zašle klientovi zprávu potvrzující schválení služby a její datum započetí a dobu trvání, jakož i další charakteristiky objednané služby. V případě obnovení objednané služby bude datem započetí následující den po uplynutí platnosti předcházející smlouvy. V případě služby PPL bude trvání smlouvy omezeno počtem objednaných leads.

4. Fungování služby

4.1. Kvalita informací

Klient na portálu zadá úplné a aktuální informace o sobě, svých výrobcích a službách. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám, je klient povinen informace na portálu neprodleně aktualizovat.

Klient zaručuje, že veškeré informace zadané na portálu budou pravdivé a přesné a budou splňovat příslušné normy morálky, veřejného pořádku a občanského chování. V žádném případě se nemůže jednat o informace urážlivé, nezákonné, matoucí, zastaralé či dvojznačné vůči ostatním klientům a uživatelům portálu. Informace nesmí porušovat zákony, zejména zákon o reklamě a zákon o právech duševního a průmyslového vlastnictví, či práva třetích stran. V souladu s ustanoveními této smlouvy si Mecalux vyhrazuje právo odstranit veškerý obsah, který tyto požadavky nesplňuje.

Klient je povinen Mecaluxu poskytnout veškeré materiály nebo obsah nezbytné pro poskytování služby, a to v souladu s technickými specifikacemi, o něž Mecalux může kdykoli požádat. Klient se zaručuje, že vlastní veškerá práva k obsahu, který má být na portálu zveřejněn.

Klient si je vědom a akceptuje, že poskytnuté informace budou zadány spolu s informacemi o výrobcích a službách jiných klientů, kteří jsou potenciálními konkurenty, a z tohoto důvodu je na uživateli, aby se rozhodl, koho bude kontaktovat.

Informace zaslané klientem Mecaluxu za účelem zveřejnění na portálu a týkající se jeho společnosti a výrobků a/nebo služeb, které poskytuje, musí být napsány v jazyce každé z objednaných zemí.

4.2. Kontinuita služby

Mecalux vynaloží maximální úsilí, aby byla zachována kontinuita služby. Mecalux si nicméně může libovolně zvolit, kdy bude provádět jakékoli operace, testování, kontrolu a/nebo údržbu. Kdykoli to bude možné, Mecalux se vynasnaží, aby prostřednictvím oznámení na portálu klienta informoval o provádění údržby nebo jiné činnosti, které by mohly službu ovlivnit. Mecalux bude mít rovněž absolutní volnost při úpravě kapacity přenosu, organizace nebo jiných použitých technických zdrojů či služeb.

Klient ze své strany souhlasí se začleněním nových služeb, které může Mecalux kdykoli zavést. V takovém případě může klient odstoupit od služeb, které byly změněny. Odstoupení od služby bude účinné, jakmile toto Mecalux klientovi elektronicky oznámí.

4.3. Portál

Logické seskupení a systémy využívané pro vyhledávání výrobků či služeb budou určeny Mecaluxem dle jejo výlučného uvážení a budou chráněny v souladu s platnými předpisy upravujícími duševní a průmyslové vlastnictví a soukromě vlastněné databáze. Seznam výrobků bude pravidelně aktualizován spolu s tím, jak se budou na portál začleňovat noví klienti se svými výrobky a službami. Klient rovněž uznává a akceptuje, že seznam výrobků může být kdykoli nahrazen nebo odstraněn, a to dle výlučného uvážení Mecaluxu.

5. Odpovědnost klienta

Klient ponese výhradní odpovědnost za řádné využívání portálu a veškerých uživatelských jmen či přístupových hesel, která mu jsou poskytnuta pro přístup ke smluvené službě. V souladu s tím nemůže využívat portál k žádným nezákonným účelům nebo k účelům, které by byly v rozporu s uzavřenou smlouvou.

Klient zodpovídá za volbu, ztrátu, krádež nebo neoprávněné použití svých jmen a přístupových hesel a vždy ponese náklady a další ekonomické důsledky, které z toho mohou plynout. Rovněž se zavazuje, že nebude bránit správnému fungování služby, zejména že nebude přílišným objemem dat nepatřičně přetěžovat diskový prostor nebo jakýkoli jiný technický prvek náchylný k poškození.

Klient se dále zavazuje, že na portál nebo přes něj nebude přenášet žádný prvek, který by mohl portál poškodit, přerušit nebo jej zcela či částečně rušit.

Klient nesmí publikovat obrázky ani jakýkoli obsah, k němuž nevlastní požadovaná práva, nebo v případě neexistence takových práv, k němuž nezískal příslušné povolení držitele práv. Klient ponese výhradní odpovědnost za jakékoli nároky uplatněné třetími stranami vůči Mecaluxu v důsledku zveřejnění takového obsahu. Klient zbaví Mecalux odpovědnosti za jakýkoli nárok, stížnost, náklady, ztrátu, soudní spor nebo sankci, které mohou být vzneseny třetí stranou, nebo dokonce i veřejnými orgány, vyplývající z jeho neoprávněného použití práv jakékoli třetí strany na portálu.

6. Ochrana dat, obchodní sdělení a používání cookies

V případě, že bude Mecalux shromažďovat osobní údaje klienta nebo jeho zaměstnanců a společníků, budou takové údaje začleněny do souboru vlastněného Mecaluxem a používaného pro správu a udržování smluvního vztahu a informování klienta o službě.

Klient výslovně opravňuje Mecalux ke zpracování svých údajů za účelem poskytování informací o dalších produktech nebo službách, které může Mecalux nabízet i prostřednictvím e-mailových zpráv a k předání osobních údajů dalším společnostem obchodní skupiny Mecalux k výše uvedeným účelům.

Jestliže od klienta společnost Mecalux neobdrží zápornou reakci během jednoho měsíce od okamžiku, kdy si službu objedná, bude se mít za to, že poskytuje svůj souhlas k tomu, aby byly klientovy osobní údaje zpracovávány pro výše uvedené účely.

Klient může uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a námitku zasláním e-mailu na adresu: info@logismarket.cz. Obdobně a stejnými prostředky může klient uplatnit námitky vůči zasílání obchodních sdělení e-mailem.

Klient výslovně zaručuje, že předtím, než poskytne Mecaluxu osobní údaje svých zaměstnanců a společníků pro účely správy služby, informoval tyto o obsahu tohoto ustanovení a že mu daní zaměstnanci a společníci poskytli svůj výslovný a úplný souhlas.

Ze své strany se klient zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje, které může prostřednictvím portálu získat, mimo jiné včetně údajů obsažených v e-mailech zaslaných uživateli z portálu, v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Dále se zavazuje, že takové údaje nepoužije k žádnému jinému účelu, než je pouhá odpověď na žádosti o informace, nebude-li uživatelem oprávněn k něčemu jinému.

Klient zbaví Mecalux odpovědnosti a poskytne jí náhradu za jakýkoli nárok, náklady, škodu, ztrátu nebo sankci, které mohou plynout z porušení závazků zde obsažených.

Portál může používat své vlastní "cookies" a "cookies" třetích stran za účelem usnadnění navigace a nabízení individuálních a plynulejších služeb. "Cookies" jsou malé textové soubory, které server umísťuje do předem nakonfigurovaných systémových složek.

Cookies, které může Mecalux instalovat, tak jak je uvedeno v zásadách pro cookies, jsou spojovány výlučně s anonymními profily uživatelů a neumožňují přístup k osobním údajům nebo datům uloženým na pevném disku uživatele portálu. Klient si může nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby blokoval cookies, nebo je může libovolně likvidovat. Zakázání "cookies" může snížit kvalitu a rychlost služby.

Přijetím těchto podmínek klient akceptuje zásady pro cookies od Mecaluxu.

7. Omezení odpovědnosti

Portál je on-line průmyslovým katalogem, a jako takový je prostředkem, kde klienti propagují své výrobky a služby a navazují obchodní kontakty.

Obchodní závazky vznikající mezi klienty a jejich smluvními stranami jsou výlučně v kompetenci dotyčných stran a Mecalux, jakožto vlastník portálu, nemá na takových transakcích žádný podíl.

Mecalux, jakožto vlastník portálu, je jednoduše prostředníkem mezi uživatelem portálu a klienty, kteří prostřednictvím portálu nabízejí své výrobky a služby. Dále Mecalux prohlašuje, že není zmocněn prodávat výrobky a služby za klienta ani jeho jménem. Mecalux tudíž nemůže v žádném případě činit závazky jménem svých klientů.

Portál obsahuje odkazy či propojení na webové stránky třetích stran, které Mecalux nespravuje. Takovéto odkazy či propojení jsou začleněny pouze jako informace. Mecalux nemá takové webové stránky pod kontrolou ani nezodpovídá za jejich obsah. Odkazy či propojení začleněné do portálu jsou nabízeny výlučně za účelem zmínky a Mecalux jako takový nevyhodnocuje obsah, služby či výrobky nabízené třetími stranami, které jsou prostřednictvím odkazů zpřístupněny.

V souladu s tím nepřebírá Mecalux žádnou odpovědnost, která může plynout z jakéhokoli nepravdivého, neúplného, zastaralého či nepřesného obsahu nebo informací od jejích klientů, které jsou obsaženy a spravovány na portálu, nebo za jakýkoli obsah získaný prostřednictvím odkazů na portálu. V žádném případě nebude Mecalux odpovídat za jakékoli informace poskytnuté klienty nebo za uzavřené smlouvy na zboží nebo služby.

M

ecalux se zavazuje vynaložit maximální nezbytné úsilí, aby zaručil dostupnost a kontinuitu webových stránek a s nimi spojených služeb. Nicméně Mecalux nemůže zaručit po celou dobu správné, nepřerušené a bezchybné fungování. Obdobně nemá pod kontrolou ani nezaručuje nepřítomnost virů či jiných škodlivých prvků v obsahu nebo ve službách poskytovaných prostřednictvím webových stránek. Aniž by byla dotčena výše uvedená ustanovení, nebude Mecalux odpovídat za jakýkoli typ přímé nebo nepřímé škody či ztráty, které mohou vyplynout ze služby, a to buď zcela, nebo částečně.

8. Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Kompilace – kterou se rozumí shromažďování, uspořádávání a sestavování veškerého obsahu na portálu – je výlučným vlastnictvím Mecaluxu a je chráněna vnitrostátními a mezinárodními přepisy o průmyslovém a duševním vlastnictví.

Klient nesmí používat portál k jiným účelům, než je objednání služby a účely povolené Mecaluxem. Klient opravňuje Mecalux k reprodukci a šíření veškerých informací, známek, značek, označení, která mají rozlišovací způsobilost, či loga a obecně veškerých informací jím poskytnutých, a to jak elektronickou formou prostřednictvím portálu, tak i fyzickou formou v podobě katalogů a adresářů. To se týká používání takových prvků na portálu, ve fyzických katalozích a adresářích, v reklamních kampaních a při činnostech propagujících portál, v jakýchkoli novinách a reklamních médiích, včetně tisku, internetu, veletrhů, informačních brožur a letáků, po dobu neurčitou a bez jakýchkoli zeměpisných omezení, i tehdy, pokud bylo poskytování služby ukončeno nebo pokud nebyl požadavek služby Mecaluxem z jakéhokoli důvodu schválen, neuvede-li klient jinak. Ze své strany Mecalux uznává, že takovéto oprávnění nemá za následek, že jsou mu takový obsah, známky, značky, označení, která mají rozlišovací způsobilost, či loga postoupeny nebo je na ně poskytnuta licence a že to, jak je bude používat, musí vždy respektovat práva klienta.

Klient zaručuje, že reklama a její obsah či jakékoli informace nebo materiály, k nimž mohou uživatelé portálu získat přístup, odpovídají platným předpisům, a zejména těm, které se týkají reklamy, včetně elektronické reklamy, a předpisům o duševním a průmyslovém vlastnictví.

9. Doba trvání smlouvy a její ukončení

Doba poskytování služby bude uvedena ve zvláštních podmínkách. Jakmile toto období skončí, může být služba obnovena za podmínek dohodnutých mezi klientem a Mecaluxem.

Není-li služba na konci doby trvání smlouvy obnovena, může si Mecalux ponechat informace o klientovi a službě za podmínek uvedených v předchozím odstavci, zcela na základě svého uvážení, po dobu a za podmínek, které uzná za vhodné, aniž by toto mělo za následek obnovení služby či zahrnovalo platbu jakékoli úhrady ze strany klienta či poskytnutí práv v jeho prospěch.

V případě, že Mecalux nabízí službu zdarma, bude tato trvat po dobu uvedenou touto společností. Mecalux může dle svého uvážení toto období prodloužit podle podmínek, které sám stanoví. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, Mecalux může kdykoli upravit zkušební období nebo jej považovat za skončené, a to bez jakékoli odpovědnosti ze své strany.

Klient může od služby kdykoli odstoupit. Mecalux zpracuje požadavek klienta na odstoupení a klient bude informován o datu, ke kterému bude toto účinné. V případě odstoupení od placené služby musí klient zaplatit sjednanou cenu v plné výši.

Bez ohledu na odpovědnost za škody, které mohou vzniknout tím, že klient nedodrží všeobecné podmínky nebo zvláštní podmínky upravující jeho vztah s Mecaluxem, si Mecalux vyhrazuje právo odstranit veškeré informace nebo jejich část, které byly klientem zadány na portál, nebo zablokovat k nim přístup, a to bez předchozího oznámení, jestliže Mecalux obdrží informaci od třetí strany, že obsahují nelegální obsah nebo porušují práva třetí strany. Toto zůstává v platnosti, aniž by byla dotčena možnost ukončení smlouvy z důvodu jejího porušení ze strany klienta.

Mecalux si vyhrazuje právo přerušit přístup na portál, jeho používání a poskytování služeb prostřednictvím jednoduchého oznámení – elektronicky či telematickými prostředky – klientovi, který porušuje tuto smlouvu a obecně jakékoli platné předpisy, jež jsou Mecaluxu známy. Mecalux může takováto opatření přijmout kdykoli bez jakékoli odpovědnosti či poškození svých práv a úkonů. V takovém případě bude mít Mecalux právo od služby odstoupit a klient musí zaplatit sjednanou cenu v plné výši.

Po ukončení služby z jakéhokoli důvodu bude jakýkoli závazek, který musí zůstat v platnosti buď výslovně, anebo z důvodu své povahy, platit i nadále podle svých vlastních podmínek.

V případě vyšší moci strany buď mohou přerušit realizaci této smlouvy, dokud neskončí událost, která toto přerušení způsobila, nebo ukončit smlouvu vzájemnou dohodou na podnět jedné ze stran, jestliže příčina přerušení trvá po dobu delší než 30 dní po oznámení události.

10. Převod práv a povinností

Mecalux má absolutní volnost, pokud jde o převod, zadání subdodavateli nebo postoupení veškerých práv a povinností podle této smlouvy společnostem skupiny Mecalux a třetím stranám dle jeho výběru, přičemž klientovi poskytne předem odpovídající upozornění.

Klient nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Mecaluxu nikdy postoupit nebo převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, zcela ani částečně a žádným způsobem.

11. Příslušné právo a jurisdikce

Tato smlouva bude vykládána podle české legislativy a bude se jí řídit. Jakýkoli soudní spor vyplývající ze smlouvy postoupí jak klient, tak i Mecalux české jurisdikci a kompetenci Městského soudu v Praze, přičemž se obě smluvní strany výslovně zříkají jakékoli jiné jurisdikce, na niž by mohly mít nárok.

12. Údaje o společnosti skupiny Mecalux, která smlouvu uzavírá

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., vlastnický subjekt portálu

DIČ: CZ26138085
Registrované sídlo: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, Česká republika
E-mail: info@logismarket.cz
Tel: +420 222 524 240
Fax: +420 222 524 245
Firma registrovaná v Obchodním rejstříku spravovaném Městským soudem v Praze, Sekce C, Zápis 73565.

Všeobecné podmínky poskytování služeb aktualizované v červenci 2015.